Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

MAZOT- GÜBRE ve TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ

BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

……………………………………………………Tarım İl/İlçe Müdürlüğüne

 

 

5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 19 uncu maddesi ve Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot,  Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/14)  gereğince Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve söz konusu Tebliğ hükümlerine uyacak şekilde tarımsal üretimde bulunduğum tarım arazisi için aşağıda (X) işareti ile işaretlemiş olduğum desteklemelerden yararlandırılmam ve bu ödemelerin T.C. Ziraat Bankasında açılan/açılacak hesabıma aktarılması için gereğini arz ederim.

 

Ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallere, askı süresi içerisinde itiraz etmediğim takdirde kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, ayrıca söz konusu ödemeyi Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesince geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim.   

 

 

……/……./2013

 

 

 

                                                                       Adı ve Soyadı   :

                                                                       T.C. Kimlik No:

                                                                       Telefon             :

                                                                       Adresi               :

                                                                       İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazot Desteği

 

 

Gübre Desteği

 

 

Toprak Analizi Desteği