Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ

BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

 

…………………………………. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne/İlçe Müdürlüğüne

 

          İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:…./….) gereğince, .……….. da meyve sebze üretim alanında, ……………... da örtü altında olmak üzere Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olan toplam …………. dekar tarım arazisinde İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak 2013 yılı içerisinde iyi tarım uygulamaları faaliyetinde bulundum. Buna dair Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşun yayınladığı belgeler ekte sunulmuştur. Bu nedenle İyi Tarım Uygulamaları Desteği Ödemesinden yararlandırılmam ve bu ödemelerin T.C. Ziraat Bankasında açılan/açılacak hesabıma aktarılması için gereğini arz ederim.

 

          Yetkilendirilmiş kuruluş nezdindeki şahsıma ait bilgilerim ile Çiftçi Kayıt Sistemi ve Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sisteminde eksik veya hatalı olan bilgilerimi zamanında düzelttireceğime, düzelttirmediğim takdirde doğacak tüm aksaklıklardan sorumlu olacağıma, ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallere, askı süresi içerisinde itiraz etmediğim takdirde kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, ayrıca söz konusu ödemeyi 08/04/2013 tarihli ve 28612 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2013/4463 sayılı 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere destekleme aldığımın tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim.  

 

 

 ...... /….../ …….

 

 

 

 

İmza                         :

Adı ve Soyadı          :

TC Kimlik/Vergi No            :

 

 

 

Adresi                         :

 

 

 

 

Telefon: