Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ

ÇALIŞMA RAPORUNUN DÜZENLENME ESASLARI

         

Bitki koruma ürünleri çalışma raporunda aşağıdaki bilgilere yer verilir ve belirtilen hususlara uyulur.

1-      Giriş

1 – Ruhsat veya tavsiye isteğinde bulunulan ilaçla ilgili dünyada ruhsatlı olduğu ülkeler, bu ülkelerde yapılan deneme sonuçları, etkili olduğu patojen, böcek, yabancı ot ve benzeri uygulanan dozları ve denemelerde saptanan etki oranları,

2 – Bu konuda mevcut ise Türkiye'de yapılmış olan çalışmalar,

3 – Seçilen mukayese ilacının daha önceden yapılmış denemelerde ruhsat veya tavsiye aldığı hastalık etmeni, zararlı ve yabancı otlara karşı saptanan yüzde etkinlikleri,

4 – Denenecek ilacın biyolojik özellikleri ile ilgili bilgiler; etki süresi, etki şekli (sistemik, kontak ve benzeri), ilacın çevreye ve faydalılara olan olumsuz etkileri, bitkilere olan fitotoksisitesi, dayanıklılık kazanma riski ile ilgili bilgiler,

          (Bu bölümde yukarıda verilecek olan bilgiler kaynakları ile birlikte verilecek, atıf yapılan kaynaklar rapor sonundaki kaynaklar bölümünde açık olarak gösterilecektir. Gerek duyulduğunda atıf yapılan literatür ile ilgili fotokopiler talep edilebilecektir.)

2-      Materyal ve Metod

1 – Deneme yapılan bitki türü ve çeşidi, çok yıllıksa yaşı, deneme bahçesi toprak yapısı ve karakteri,

2 – İlaçlar (Aktif madde adı, yüzdesi, formülasyon şekli, doz ve benzeri ile ilgili bilgiler cetvel halinde verilmek zorundadır.),

3 – Denemede kullanılan aletin ismi, marka ve özelliği, deneme sırasında yapılan kalibrasyonla ilgili bilgiler,

4 – En az iki faydalı türe yan etkisi,

5 – Deneme deseni, parseldeki bitki sayısı, parsel büyüklüğü,

6 – İlaçlama, sayım ve değerlendirme tarihleri ve bu tarihlerde bitki fenolojisi,

7 – Değerlendirmelerin nasıl yapılacağı (kullanılan skala, index, abbott ve benzeri),

belirtilir.

Denemeler tavsiye veya ruhsat talebinde bulunacak ilaçla ilgili üç farklı doz ve mukayese ilacı ile birlikte en az dört tekerrürlü açılmalı, hata serbestlik derecesi esaslarına riayet edilmelidir.

Denemeler kurulduktan sayım ve değerlendirmeye değin geçen süre içinde günlük ortalama sıcaklık, yağış ve nem değerleri deneme yerine en yakın meteoroloji istasyonundan alınıp raporda günlük olarak bir çizelge halinde verilerin alındığı istasyon adı da belirtilerek açıkça yazılmalıdır.

3-      Sonuçlar

          Sayım sonuçları (skala değerleri, canlı ölü sayımları ve benzeri) tekerrürler üzerinden her karakter için ayrı ayrı belirtilmeli, hastalık şiddetleri, etki oranları yüzde olarak ve cetveller halinde detaylı bir şekilde verilmelidir. Sonuçlar kısmında uygulanan varyans analiz tablosu açıkça yazılmalı ve yapılan istatistiki testler (Duncan, LSD ve benzeri) ile ilgili veriler açık bir şekilde raporda yazılmalıdır.

4-      Tartışma ve Kanı

          Sonuçlarda elde edilen bulgular istatistiki analizler dikkate alınarak mukayese ilacı ve diğer dozlarda saptanan yüzde etkiler daha önce yurt içinde ve yurt dışında elde edilen bulgularla literatür verilerek yorumlanır. Ayrıca sonuç olarak etkinliği kabul edilen ve ruhsatı ya da tavsiyesi istenen ilacın uygulamaya verilmesi talep edilen dozu açıkça raporda belirtilir ve bu konuda ruhsatlı olduğu ülkelerdeki önerilen dozları ile ilgili bilgiler tartışmalı olarak literatürler de verilerek kesin kanaate varılır. Yine bu bölümde söz konusu ilacın çevreye ve faydalılara etkileri, fitotoksisite ile ilgili bilgiler literatürlere dayalı olarak belirtilir. Varsa çalışmalar sırasında elde edilen konuya ilişkin gözlem sonuçları yorumlanarak aktarılır.

5-      Literatür

          Faydalanılan kaynaklar, yazar adı, tarih, makale adı, yayınlandığı periyodik veya kitabın adı, sayfa, cilt no ve benzeri bilgileri içerecek şekilde bilimsel makalelerdeki yazılım şekline uygun bir şekilde alfabetik sıraya göre yazılır. Bu konuda yararlanılan kaynaklarla ilgili makalelerin fotokopileri, üç ya da daha fazla kaynaktan yararlanılması Bakanlıkça istenildiğinde temin edilir.

 

BİYOLOJİK ETKİNLİK DENEME RAPORU

 

Preparatın ticari adı ve formülasyon şekli

 

Aktif madde adı ve oranı;

İmal tarihi ve şarj numarası

 

Firma adı ve adresi

 

Denemenin yapıldığı yer

 

Denemeye alınan dozlar

 

Denendiği etmenin (hastalık/zararlı/yabancı ot) Türkçe ve bilimsel adı

 

Etmenin biyolojik/fenolojik dönemi

 

Kültür bitkisinin adı, çeşidi ve fenolojik dönemi

 

Kullanılan alet ve uygulama tekniği (tipi, meme tipi, basıncı, ilaçlama nemi ve benzeri)

 

Deneme metodu

(Deneme deseni, karakter ve tekerrür sayısı, parsel büyüklüğü, ilaçlama sayısı ve tarihleri, değerlendirme şekli ve benzeri)

Sonuçlar

 

Fitotoksisite durumu

 

Hedef dışı organizmalara etkisi

 

NETİCE

 

Denemeyi yapanlar

Denemeyi Yapan Kuruluş

Adı soyadı,İmza

Adı soyadı, İmza

 

Tasdik Olunur

..../...../ 20...