Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

ORGANİK TARIM DESTEĞİ BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

…………………………………. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne/İlçe Müdürlüğüne

 

             Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2013/23) gereğince, Çiftçi Kayıt Sisteminde ve Organik Tarım Bilgi Sisteminde kayıtlı olan ve ekte yer alan ÇKS belgesinde işaretli tarım arazilerim ve ürünler için Organik Tarım Yönetmeliği ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak organik tarım faaliyetinde bulunmam nedeniyle, organik tarım desteği ödemesinden yararlandırılmam ve bu ödemelerin T.C. Ziraat Bankasında açılan/açılacak hesabıma aktarılmasını arz ederim.

            

Ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallere, askı süresi içerisinde itiraz etmediğim taktirde, kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, askı sürecinde desteklemeye esas ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallerde, arazimin hatalı veya eksik çıkması halinde Organik Tarım Bilgi Sisteminde eksik veya hatalı olan bilgilerimi sözleşmeli olduğum yetkilendirilmiş kuruluşa zamanında düzelttireceğime, düzelttirmediğim takdirde kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, beyan ettiğim bilgilerin yanlış veya tutarsız olması halinde destekleme başvurumun geçersiz sayılmasını, sonradan tespit edilmesi halinde verilen destekleme ödemesinin geri alınmasını kabul edeceğimi, ayrıca söz konusu 8/4/2013 tarihli ve 28612 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2013/4463 sayılı 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim.

 

 

...... /….../ …….

 

 

                                                                                                            İmza                                        :

                                                                                                            Adı ve Soyadı                         :

                                                                                                            Vergi No/ TC Kimlik No       :

Adresi                                     :            

 

Telefon                                   :

 

 

EKLER                                  :            

 

1-ÇKS’den alınan 2013 üretim sezonuna ait organik tarım yapılan tarım arazileri ve ürünleri işaretlenmiş ÇKS Belgesi

2-Yetkilendirilmiş Kuruluştan 2013 üretim sezonu ürünleri için alınan uygunluk belgesi