Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

PATATES SİĞİLİ HASTALIĞI GÖRÜLEN ALANLARDA VE GÜVENLİK

KUŞAGINDA UYGULANACAK DESTEKLEME ÖDEMESİNE İLİŞKİN

BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

 

----------------------------   Tarım İl/İlçe Müdürlüğüne

 

 

          2013/4463 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2013/….) gereğince,  Patates Siğili Hastalığı ile bulaşık alanlarda ve oluşturulan güvenlik kuşağında alternatif ürün yetiştiren veya nadas uygulayan çiftçilerin desteklenmesinden yararlandırılmam ve ödeme ile ilgili Hakediş Belgemin ÇKS’de kayıtlı olduğum yerin bağlı bulunduğu Banka Şubesine gönderilmesi için gereğini arz ederim.

          Ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallere, askı süresi içerisinde itiraz etmediğim takdirde kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, ayrıca söz konusu ödemeyi Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim.  ... /..... /2013

 

 

 

 

          Adı Soyadı   :

          TC Kimlik No   :

          Adresi          :

          Telefon No   :

          İmzası           :