GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPMAK İSTEYENLERİN İZLEMELERİ GEREKEN PROSEDÜR

 

Müracaat

         Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak isteyen müteşebbisler, tesisin kurulacağı yerdeki Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederler.

Etüt ve İncelemeler

         İl Müdürlüğünce, oluşturulacak bir teknik ekip tarafından mahallinde etüt ve inceleme sonucunda; su kalite kriterlerinin, su yüzeyinin, su miktarının, arazinin ve diğer kriterlerin (su derinliği, tesisler arası mesafe, yetiştiricilik teknikleri ve çevresel etkiler) talep edilen yetiştiricilik açısından uygun bulunması halinde, Yetiştiricilik tesisleri için "Ön Etüd Raporu" veya ‘’Kuluçkahane Ön Etüd Raporu’’ düzenlenir.

         Kurulması planlanan tesis ile ilgili olarak, tesis yerinin, su kaynağının, varsa diğer tesislerin yol ve yerleşim durumunun ve bunlarla ilgili mesafelerin gösterildiği kroki hazırlanır.

         Yetiştiricilik tesisinde kullanılacak su kaynağından veya üretim sahalarından su numunesi alınması ve gerekli analizlerin müteşebbis tarafından yaptırılması temin edilir.

Bilgi ve Belgeler

         Müteşebbisin müracaat dilekçesi,

         1/25.000 ölçekli harita,

         Su ürünleri yetiştiriciliği ön etüt raporu,

         Su tahlil sonuç raporu,

         Suyun tahsis edilebilecek minimum miktarı (DSİ.)

         Kroki (Mevcut diğer tesislerin durumu belirtilecek.)

         Mülkiyet durumunu açıklayıcı belge,

         İl Müdürlüğünce, ön izin belgelerini temin etmesi için müteşebbise müracaat tarihinden itibaren sekiz ay süre verilir.

         Bu süre dört ay uzatılabilir.

 

Ön İzin

         İl Müdürlüğü istenilen bilgi ve belgeler ile birlikte uygun görüşünü de belirterek, Bakanlık (Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü) teşkilatından ön izin talebinde bulunur.

         Baraj göllerinde ağ kafeslerde yetiştiricilik için yapılan müracaat, o baraj gölü için yapılan ilk müracaat ise; Bakanlık merkez teşkilatı tarafından, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü alınır.

         Özel İdaresine ait göletlerde yetiştiricilik için yapılan müracaatta, Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından, Özel İdare Müdürlüğünden görüş alınır. 

         DSİ’ye ait göletlerde yetiştiricilik için yapılan müracaatta, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü alınır.

         Deniz işletmeleri için Ulaştırma Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığından seyrüsefer için görüş sorulur.

         Bakanlık merkez teşkilatınca yatırım faaliyetine ilişkin olarak müteşebbise, projesini hazırlamak üzere on iki ay süreli ön izin verilir.

         Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere altı ay uzatılabilir.

 

Proje Hazırlama

         Su ürünleri yetiştiricilik tesisi kurmak isteyen ve ön izin alan müteşebbisler, tesise ilişkin projelerini Bakanlık merkez teşkilatı ve/veya İl Müdürlüğüne onaylatmak zorundadırlar.

         Proje hazırlanırken, proje hazırlama talimatı ve dispozisyonu esas alınır.

 

 

Proje Dosyasında Bulunması Gereken Bilgiler

         Bakanlıkça verilen ön izin yazısı,

         Ön İzin için istenen bilgi ve belgeler,

 

Tesisin kurulacağı alanla ilgili olarak;

         Sağlık açısından sakıncası olmadığına dair mahalli Sağlık Teşkilatından,

         Ulaşım açısından sakınca olmadığına dair ilgili kuruluştan,

         Tesiste kullanılacak suyun kullanılmasında sakınca olmadığına dair ilgili kuruluştan,

         Gerekli görülmesi halinde diğer ilgili kuruluşlardan alınacak belgeler,

         Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi

         Proje fizibilite raporu,

         Bina ve Tesislerin Metraj ve Keşif Özetleri,

         Vaziyet Planları:

         Mimari projeler,

         Betonarme projeler,

         Su ve sıhhi tesisat projeleri,

         Elektrik güç ve kumanda tesisatları projeleri,

         Arıtım projeleri

         ÇED yönetmeliğine göre sakınca olup olmadığına dair belge

         Teknik Şartname

 

Proje Onay Mercileri

         Kapasitelerine bakılmaksızın, alabalık, sazan, çipura ve levrek balıklarının üretim projeleri ile üretim kapasitesi 2.000.000 adet/yıl’a kadar olan iç su ve deniz ürünleri kuluçkahane projeleri İl Müdürlükleri tarafından onaylanır.

         Kapasitesi ne olursa diğer türlerin yetiştiriciliği ile deneme üretimi ve organik su ürünleri yetiştiriciliğine ait üretim projeleri Bakanlık Merkez Teşkilatı tarafından onaylanır.

         Göletlerde uygulanacak projeler İl Müdürlüklerince onaylanacaktır.

         Su ürünleri avlak sahalarında yetiştiricilik ve/veya ıslah amaçlı uygulanacak projeler Bakanlık Merkez teşkilatı tarafından onaylanır.

Proje Onayı

         Hazırlanan proje beş nüsha olarak, onaylanmak üzere İl Müdürlüğüne teslim edilir.

         Proje de eksik bilgi ve belgeler varsa tamamlanmak üzere yatırımcıya iade edilir.

         Mali ve teknik yönden uygun bulunan projeler onaylanır.

Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya Verilmesi

         Projenin uygulanacağı su veya su alanlarının kiralama işlemleri İl Özel İdarelerince yapılır.

         Kasasal alanda uygulanacak yatırım yerlerinin kiralama işlemleri ise arazinin mülkiyeti ve tasarrufu altında bulunan kurumca yapılır.

Yetiştiricilik Belgesi

         Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri, su ve/veya alan kiralama işlemlerini tamamlayıp üretime geçtikten sonraki bir ay içerisinde, "su ürünleri yetiştiricilik belgesi" almak için il müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır.

         İl müdürlükleri, gerekli incelemeleri yaparak tesisin mevcut yatırım ve üretim faaliyetlerine ilişkin olarak su ürünleri yetiştiricilik tesisleri denetim raporu düzenleyip, istenilen şartları yerine getirmiş olan tesislere yetiştiricilik verilmesine ilişkin olarak Bakanlıktan talepte bulunur. (Denetim Raporu)

         Yetiştiricilik belgelerinin geçerlilik süreleri, kiralama süreleri ile sınırlıdır.

         Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi" her tesis için bir adet tanzim edilir.

         Müteşebbisler, Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgelerini, üç yılda bir İl Müdürlüklerine vize ettirmek zorundadırlar.

 

Teknik Personel Çalıştırma Zorunluluğu

         Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde, üretim kapasitelerine göre, su ürünleri konusunda eğitim veren en az dört yıllık fakülte mezunu veya su ürünleri konusunda kamuda en az 5 (beş) yıl çalışmış olanlar, durumlarını belgelemek şartı ile teknik personel olarak istihdam edilirler.

         Tesislerde istihdam edilecek teknik personelin sayısı üretim kapasiteleri göz önünde bulundurularak, İstihdam edilen teknik personelden bir tanesi " Teknik Sorumlu Müdür " olarak görevlendirilir.

 

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com