Bitki beslemede uzman kuruluş
Bitki beslemede uzman kuruluş
Yetiştiricilik Besin noksanlıkları Ürünler Genel bilgiler Havale bilgileri

TOPRAK ANALİZİ FORMU

 

 

Başvuruda Bulunan Üreticinin:

Adı Soyadı

TC Kimlik No

Baba Adı

Doğum Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Toprak Analizi Yaptırılan Araziye ait Bilgiler

Numune

Sıra

No

Analiz Yapıldığı Tarih

İli

İlçesi

Bucak

Köyü

Belge Tipi

(Tapu/

Keşif)

Ada

No

Parsel

No

Belgelenen Arazi

Toprak Analizi Yaptırılan Arazi

Yetiştirilen Ürün

(da)

(m2)

(da)

(m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Analizi Yapan Laboratuvar veya Kurumun adı)_____________________ Laboratuvarı olarak yukarıda kimlik bilgileri bulunan üreticinin toplamı __________ dekar olan arazilerinden ________adet numune alarak toprak analizini yaptırdığını tasdik ederiz.

Toprak Analizini Yapan Yetkili Kurumun

…../…./2013

(Kaşe ve İmza)

 

Yukarıdaki analize konu parsel/parselleri teknik olarak temsil edecek nitelikte numune / numunelerin alındığını beyan eder, toprak analizi desteği ödenmesini arz ederim.

Söz konusu ödemeyi ilgili Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi hâlinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim. ... /…... /2013

 

Başvuru Sahibinin İmzası