GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
GOOGLE HARİTA
 

BİTKİLERDE BESLENME

(nutrition in plants)

 

A. Mineral Olmayan Besinler

 

Mineral Olmayan Besinler hidrojen (H), oksijen (O), ve karbon (C) dur.Bu besinler hava ve suda bulunur. su ( H2 O) şeker ve nişasta için hidrojen kaynağı,  karbon dioksit  (CO 2) ise oksijen ve karbon kaynağı olarak fotosentezde kullanılır. Bitkiler C, H ve O besinleri organik besin üretmek için kullanırlar ve yapıları yaklaşık % 95 oranında bu maddelerden oluşmuştur. Bitkiler suyu topraktan karbondioksiti ise havadan alırlar.

Bilgisayarınızı, tabletinizi, cep telefonunuzu alın araziye gidin. Web sitemizi açın teşhisinizi yapın. ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN.

 

B.Mineral besinler

•toprakta bulunur,

•suda çözülürler

•köklerle emilir. 

•sağlıklı büyümek toprakta yeterli besinler bulunmalıdır.

•yeterli miktar ve çeşitte besin bulunmayan topraklara besinler gübre olarak verilir.

 

Mineral besin iki gruba ayrılır:

Makrobesinler  ve  Mikro besinler

 

1.Makrobesinler

iki gruba bölünebilir:  Birincil ve ikincil besin.

a. Birincil besinler  azot (N), fosfor( P), ve potasyum (K).  bitkiler hayatta kalma ve büyümeleri için bu besinleri büyük miktarlarda kullanırlar Bunlar topraktan alınan önemli besinlerdir.

 

b.İkincil besinlerin kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), ve kükürt (S).  genellikle toprak yeterince bulunan bu besinler gerekli olduğu durumlarda toprak gübrelenmelidir.  Ayrıca, Magnezyum (Mg), Kalsiyum (Ca), Kükürt (S)   büyük miktarlarda kullanılan besinlerdir.

  

2. Mikrobesinler

 Mikro besin küçük miktarlarda ihtiyaç duyulan besinlerdir.Bitkilerde temel büyüme ve gelişme olayları için gerekilidir. Bu besinler bor (B), bakır (Cu), demir (Fe), klorür (Cl), mangan (Mn), molibden (Mo) ve çinko (Zn) Eksiklikleri pek hissedilmez. Düşen ağaç yaprakları,ölen bitkiler ve organik maddelerle geri dönüşümleri sağlanır.

 

Minumun kuralı:

Bitkiler metabolik aktivitelerini gerçekleştirebilmek için eser elementleri yapılarında bulundurmak zorundadırlar (Fe, Mg, Mn, Mo, Va). Bu maddeler metabolizmanın devamı ve büyümesi için zorunludur. Buna göre bitkiler toprakta en az bulunan eser elemente göre büyür ve metabolizmasını düzenler, bu olaya minimum kuralı denir.

 

Bitkisel besinlerin görevleri ve eksikliklerinde oluşan sorunlar:

AZOT

•Azot bitki proteinleri bir yapı taşıdır. 

•Klorofil ayrılmaz bir parçasıdır 

•Amino asitler, nükleik asitler ve koenzimler bir Bileşenidir.

 

Eksiklik belirtileri

• Yavaş büyüme ve bodurluk.

• Sarı-yeşil renkli yaprakları.

• Tomurcuklarda ve yaprak kenarlarında sararma

 

FOSFOR

•Bitkilerin DNA, RNA  ve ATP yapısı

 •Fosfor hücre bölünmesi ve organizasyonu

•Bitki büyümesi ve kök oluşumu  

•Çiçeklenme ve meyve oluşumu

 

Eksiklik belirtileri

• Yavaş büyüme ve bodurluk.

• Bazı bitkilerin yaprakları üzerinde morumsu renk.

• Kötü meyve veya tohum oluşumu.

 

POTASYUM

•Potasyum şekerlerin taşınması

•Nişasta oluşumu için gereklidir. 

•Stomaların açılıp kapanması

•Suyun verimli kullanımı için önemlidir. 

 

Eksiklik belirtileri

• Uç tomurcuklarda ve olgun yapraklarda yanıklık,  alt Yapraklar sararma.

• Kolayca yaprak dökülmesi .

• Küçük tohum ve buruşk meyve

• Yavaş büyüme

 

KALSİYUM

•Hücre duvarları ve zarlar için bir yapı taşı

•Nişasta ve selüloz gibi önemli bitki karbonhidratlarının bir bileşenidir. 

•Kalsiyum bitki gücü ve sertliği arttırır

 

Eksiklik belirtileri

• genç yaprakların kuruması - kereviz, marul, lahana.

• terminal tomurcukların ölümü.  

• Bodur kök .

• çiçekleri ve tomurcukları erken dökülmesidir.

 

MAGNEZYUM

• Magnezyum klorofil molekülünün bir parçasıdır

•Magnezyum birçok enzim için  aktivatördür.

 

Eksiklik belirtileri

• Büyük yaprakları kloroz (sararma).

 

KÜKÜRT

•Amino asitlerin (sistin, metiyonin ve sistein) bir bileşenidir. 

•baklagiller nodül oluşumu için gereklidir

 

Eksiklik belirtileri

•Genç yapraklarda yeşil sarımsı renk. 

• Küçük ve cılız bitkiler.

 

ÇİNKO

• Çinko bitkilerde çeşitli enzimler önemli bir bileşenidir. 

•Oksin sentezi kontrolü,

•klorofil ve protein üretiminde rol oynar. 

 

Eksiklik belirtileri

• Sap uzunluğu ve terminal yaprakların küçük kalması.

• meyve tomurcuğunun azalması.

• Benekli yaprakları ve kloroz.

 

DEMİR

• Klorofil oluşumu için gereklidir. 

• Solunum ve fotosentez biyokimyasal bir aktivatördür

• simbiyotik azot fiksasyonu gibi süreçlerde rol alır

 

Eksiklik belirtileri

• Genç yaprakların klorozu. 

• Dalların kararması

• İleri durumlarda kök veya bitkilerin ölümü

 

MANGAN

• büyüme süreçleri enzimler için bir aktivatördür

•klorofil oluşumunda demir yardımcı olur

•Suyun fotolizinde rol alır

 

Eksiklik belirtileri

• genç yaprakların kloroz.

 

BAKIR

•Çeşitli enzimlerin bir aktivatörü.

•Protein sentezini

•vitamini üretiminde önemlidir

Eksiklik belirtileri

• Bodur büyüme.

• ağaçlarında terminal sürgünlerin kararma

• Pigmentasyonda azlık.

• Solma ve yaprak uçlarının ölümü.

 

BOR

•Bor bitkilerde karbonhidrat metabolizmasını düzenler. 

•Meristem hücrelerinden oluşan  dokuların farklılaşma süreci için gereklidir

Eksiklik belirtileri

• Yanal ve terminal tomurcukların ölümü.

• Kalınlaşmış, solgun ve kıvrılmış yaprakları

• Yumuşak yumrulu ve nekrotik lekeli meyveler.

• uygunsuz çiçekler ve tozlaşmanın azalması.

 

MOLİBDEN 

• Bitkilerin azot kullanmalarını sağlar

 Eksiklik belirtileri

• Bodurluk ve dayanıksızlık 

•azot noksanlığı

 

KLOR

• Klor fotosentetik reaksiyonlar için gereklidir. 

Eksiklik belirtileri

• Solma kloroz (sararma).

• Lateral köklerin aşırı dallanması.

• Bronzlaşmış yapraklar.

 

NİKEL

•Bitkilerin azot metabolizmasının toksik birikimleri önlemek için gerekli enzim üreazın bir bileşenidir. 

•Nikel büyüme üreme döneminde baklagiller azot metabolizması katılır. 

•Aynı zamanda tohum oluşumu için gereklidir.

Eksiklik belirtileri

•Bitkilerde Nikel eksikliği yapraklarda  üreaz aktivitesi nedeniyle yaprak uçlarına üre birikimi olur. 

•Bu üre birikim yaprak uçlarında nekroza neden olur.

 

TOPRAK

Toprak özellikleri:

• Su tutma kapasitesi

• Besin tutma kapasitesi

• Kullanılabilirliği

• mantar,bakteri varlığı

 • Kök hareket olanağı

 • Gözeneklilik

 

TOPRAK PH(toprağın asitliği veya alkaliliği)

 

Toprak pH sı besin durumu  ve toprak özelliklerini etkileyen en önemli etkenlerden biridir.

1. Makrobesinler yüksek pH lı toprakta daha fazla bulunurlar.

2. Mikrobesinler  düşük pH lı toprakta daha fazla bulunurlar.

 

Toprakta pH, asidik topraklara kireç ve bazik topraklara asit ilave edilerek dengelenir. toprakta 6.5 6.0 pH  aralığı bitkiler için magnezyum ve kalsiyum kaynaklarını etkin kullanmasını sağlar.

 

Dengeli pH topraktaki kullanılabilir besin miktarında artış,mikrobiyal yaşamda artış,su tutma ve havalanma özelliklerinin iyileşmesi ve azot bağlanmasının artışını sağlar.

 

 

NUTRITION IN PLANTS

(nutrition in plants)

 

A. Non-Mineral Nutrients

 

Non Mineral Nutrients hydrogen (H), oxygen (O), and carbon (C) has the air and water dur.b foods. water (H 2 O) is hydrogen source for sugar and starch, carbon dioxide (CO 2) and oxygen is used as the carbon source in photosynthesis. Plants C, H and O can be used to produce organic food nutrients and structures formed from these materials by about 95%. Plants take in carbon dioxide from the air while the earth is water.

 

B.mineral foods

• found in the soil,

• is water soluble

• absorbed by the roots.

• Have sufficient nutrients to grow healthy soil.

• nutrients are supplied as fertilizer to the soil in sufficient quantities and varieties of food are not.

 

Mineral nutrients are divided into two groups:

Macronutrients and micronutrients

 

let 1.Makrobe

divided into two groups: primary and secondary nutrients.

a. Primary nutrients nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K). survival of plants and use large amounts of these nutrients are important for the growth of these nutrients taken from the soil.

 

b.ikincil nutrients are calcium (Ca), magnesium (Mg), and sulfur (S). usually contained enough soil should be fertilized soil where the nutrients needed. Furthermore, magnesium (Mg), calcium (Ca), sulfur (S) are nutrients used in large quantities.

 

2. Micronutrients

Besinlerdir.bit differ from those needed micronutrients is necessary for the growth and development of basic phenomena in small quantities. These nutrients boron (B), copper (Cu), iron (Fe), chloride (Cl), manganese (Mn), molybdenum (Mo) and zinc (Zn) deficiency are rarely felt. Falling tree leaves, dead plants and supplied with organic matter recycling.

 

Minumin rule:

Plants must contain trace elements in the structure to perform metabolic activity of (Fe, Mg, Mn, Mo, Va). These substances are essential for the continued growth and metabolism. Accordingly, plants grow by at least trace element found in the soil and regulate the metabolism, called the minimum rules of this event.

 

When problems occur in the tasks and lack of plant nutrients:

NITROGEN

• nitrogen plant proteins are a component.

• Chlorophyll is an integral part

• amino acids, nucleic acids, and is a component of coenzymes.

 

Deficiency symptoms

• Slow growth and stunted growth.

• Yellow-green leaves.

• yellowing of the buds and leaf edge

 

Phosphorus

• Plant DNA, RNA and ATP structure

• Phosphorus cell division and organization

• plant growth and root formation

• Flowering and fruit formation

 

Deficiency symptoms

• Slow growth and stunted growth.

• purplish color on the leaves of some plants.

• Poor fruit or seed formation.

 

Potassium

• Handling of Potassium sugar

• It is necessary for starch formation.

• Opening and closing of stomata

• It is important for the efficient use of water.

 

Deficiency symptoms

• In extreme bud blight and mature leaves, bottom leaves are yellowing.

• Easily leaf loss.

• Small seeds and shriveled fruit

• Slow growth

 

CALCIUM

• a building block for cell walls and membranes

• important plants such as starch and cellulose is a component of carbohydrates.

• Calcium plant power and increases the hardness

 

Deficiency symptoms

• Drying of young leaves - celery, lettuce, cabbage.

• death of the terminal bud.

• Dwarf roots.

• flowers and buds of an early loss.

 

Magnesium

• Magnesium is part of the chlorophyll molecule

• Magnesium is activator for many enzymes.

 

Deficiency symptoms

• Large leaves chlorosis (yellowing).

 

SULPHUR

• amino acids (cystine, methionine, and cysteine​​) is a component.

• pulses are required for the formation of nodules

 

Deficiency symptoms

• Young leaves yellowish green in color.

• Small and spindly plants.

 

ZINC

• Zinc is an important component of several enzymes.

• auxin synthesis control,

• involved in chlorophyll and protein production.

 

Deficiency symptoms

• Handle length and little remains of the terminal leaves.

• Reduction of fruit buds.

• Spotted leaves and chlorosis.

 

IRON

• It is necessary for the formation of chlorophyll.

• Respiration and Photosynthesis is a biochemical activators

• Are involved in processes such as symbiotic nitrogen fixation

 

Deficiency symptoms

• chlorosis of young leaves.

• darkening of the Department

• In advanced cases of death of roots or plants

 

the MANGAN

• The growth process is an activator for enzymes

• Helps in the formation of chlorophyll iron

• are involved in the photolysis of water

 

Deficiency symptoms

• chlorosis of young leaves.

 

COPPER

• an activator of several enzymes.

• Protein synthesis

• vitamins are important in the production

Deficiency symptoms

• Dwarf growth.

• discoloration of terminal shoots of trees

• lack of pigmentation.

• fading and death of leaf tips.

 

BOR

• Boron regulates carbohydrate metabolism in plants.

• It is necessary for the process of differentiation of the tissue composed of cells of the meristem

Deficiency symptoms

• measurement of lateral and terminal buds.

• thickened, pale and wrinkled leaves

• Soft and necrotic nodules stained fruits.

• improper reduction of flowers and pollination.

 

MOLYBDENUM

• Allows the use of plant nitrogen

Deficiency symptoms

• Stunting and instability

• nitrogen deficiency

 

Chlorine

• Chlorine is required for photosynthetic reactions.

Deficiency symptoms

• Fade chlorosis (yellowing).

• Excessive branching of lateral roots.

• Bronzed leaves.

 

NICKEL

• A component of the urease enzyme needed to prevent the accumulation of toxic nitrogen metabolism of plants.

• Participate leguminous nitrogen metabolism during reproductive growth Nickel.

• It is also necessary for the formation seed.

Deficiency symptoms

• Plant leaves due to lack of urease activity in the leaf tips Nickel accumulation of urea would be.

• This causes necrosis of leaf tips urea accumulation.

 

SOIL

Soil characteristics:

• Water holding capacity

• Nutrient retention capacity

• Availability

• fungi, bacteria presence

• Root mobility

• Porosity

 

Soil pH (soil acidity or alkalinity)

 

Soil pH is one of the most important factors affecting the nutrient status and soil characteristics.

1. Macronutrients high pH in the soil more available.

2. Micronutrients low pH in the soil more available.

 

Soil pH, acidic soil and lime stabilized by addition of acid to alkaline soil. magnesium and calcium sources pH range of 6.0 to 6.5 allows the effective use of plants in the soil.

 

Increase in pH balanced amount of nutrients available in the soil, increase in microbial life provides increased water retention and aeration properties of the healing and nitrogen binding.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA

ozleryildirim@gmail.com