GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

ABANT GÖLÜ TABİAT PARKI

 

1328 metre yükseklikte yer alan ve E-5 uluslar arası karayoluna 22 km. mesafede bulunan Abant Gölü, 127 hektar büyüklüğündedir.

 

2873 sayılı Milli Parklar Kanunu Abant Gölü ve çevresinin Devlet Ormanı olarak 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun hükümlerine göre yöneltilip işletilmesini hükme bağlamıştır.

 

Bu maksatla Bakanlık Makamının 21.10.1988 günlü Olur'larıyla, yörenin ihtiva etmiş olduğu ağaç, ağaççık ve bitki örtüsüyle Yaban Hayatı bakımından kendine has manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun bir tabiat parçası olması sebebiyle göl dahil çevresindeki ormanlar ile birlikte 1150 hektar büyüklüğündeki saha Tabiat Parkı olarak tefrik edilmiş ve bilahare 1990 yılında yapılan özel amenajman planına göre 46.5 ha. ilavesiyle park sahası 1196.5 hektara çıkartılarak tabii hudutlarına oturtulmuştur.

 

Karayolu ulaşımı açısından Bolu İli elverişli bir ulaşım ağına sahiptir. Abant Gölü Tabiat Parkı'na; Ankara- İstanbul D-100 Devlet Karayolu'nun 203 km. sinden, Ömerler Köyü sapağından ayrılan 22 km. lik asfalt yol ile ulaşılmaktadır. Park alanı; Bolu'ya 33, Ankara'ya 225, İstanbul'a ise 258 km. uzaklıktadır.Tabiat Parkı Düzce'ye 60. km., Mudurnu'ya 20 km. kadardır.

 

Abant Gölü; Abant Dağları üzerinde oluşmuş bir krater ve birikinti gölüdür. Park alanında 1400 m. den 1700 m. ye kadar yükseklikte olan birçok tepe vardır. Bu tepelerin eğilimi 10-45 arasındadır. Abant Gölü Tabiat Parkı; Batı Karadeniz sıradağlarının Karadeniz sahiline paralel 2. kolunu oluşturan Abant ve Keremali sıradağlarının kolları arasındadır.

 

Bolu orman varlığı bakımından Türkiye'nin en zengin illerinden biridir. Abant Tabiat Parkı Göl çevresi, çam, köknar, kayın, meşe, kestane, gürgen, kavak, yabanıl meyve ağaçlarından oluşan zengin bir bitki örtüsüne sahiptir.

 

Abant Gölü Tabiat Parkı iklim ve arazi yapısı gibi faktörler nedeniyle zengin ve farklılık gösteren bir floraya sahiptir. Tabiat Parkı florasına dahil 84 familyaya ait 332 cins, 660 tür, 147 alt tür ve 69 varyete, toplam 672 takson'un kaydı Uçar (1996) tarafından, Çobanoğlu (1999) tarafından 150 liken türü kaydı verilmektedir9. Bu taksonlardan 51'i endemiktir.

 

 

Abant Bölgesi'ndeki çok az sayıdaki bilimsel düzeydeki araştırma bile bölgenin tür çeşitliliğinin önemini göstermektedir. Örneğin, Abant bölgesinden iki alt tür ve birde tür seviyesinde üç kuyruklu kurbağa (semender) bilinmektedir. Bunlardan, ilk toplanma yeri (tip yeri) Abant (yaklaşık 1300 m) olan küçük taraklı semender'in Türkiye için endemik bir alt tür olduğu ve dünyada şimdiye kadar başka bir yerde rapor edilmediği bilinmektedir. Bunun yanında yine sadece Abant bölgesinden bilinen Abant fındıkfaresi de bu bölgeye endemik olan memeli bir hayvandır. Yöre ormanları Kızıl geyikler için uygun bir yaşam alanıdır.

 

Omurgalılardan akla gelen ilk isim ise Abant Alası de denilen ve göle endemik olan Salmo turutta abanticus adlı bir alabalıktır.

 

Abant Gölü Tabiat Parkı insanların eğlenmesine, dinlenmesine ve kısa süreli tatil yapmasına, ayrıca bilimsel ve eğitsel amaçlı çalışmalara olanak veren, orman, dağ ve göl peyzajlarının bütünleştiği doğal kaynak değerlerinin yanında, konaklama tesisleri, çadırlı kamp ve günübirlik kullanım alanları ve yaylalarıyla rekreasyonel kullanım taleplerini karşılayacak kültürel kaynak değerlerine de sahiptir.

 

Abant Gölü Tabiat Parkının sahip olduğu doğal peyzaj elemanlarının oluşturduğu kompozisyon, ağırlıklı olarak göknar, sarıçam, karaçam, kayın ve gürgen ağaçlarının oluşturduğu vejetatif orman peyzajının görselliğini, flora ve fauna içerisinde yer alan canlılar için yaşam ortamlarının fiziki hazırlayıcıları olan dağ ve göl peyzajları ile birleştirmektedir. Abant Gölü Tabiat Parkını etkileyen kültürel peyzaj elemanları ise; Tabiat Parkı içerisinde kültürel peyzajın etkileri konaklama tesislerinde ve yaylalarda yoğun olarak hissedilmektedir.

 

1.MUTLAK KORUMA ALANI

 Bu bölgede Abant Gölü ve etrafında bulunan sazlık alanlar, turbalık alanların bulunduğu kesimler ve endemik türlerin yoğunlaştığı yerler ve orman alanları yer almaktadır. Bu alanlarda bilimsel ve eğitim amaçlı araştırmalar dışında herhangi bir faaliyet yapılamaz.

 

2.SINIRLI KULLANIM ALANI

 Bu alan içinde günübirlik faaliyetlerin yapıldığı tur güzergahları, doğa yürüyüş parkurları, manzara seyir noktaları, açık saha spor alanı yer almaktadır.

 

A-TUR GÜZERGAHI VE DOĞA YÜRÜYÜŞ PARKURLARI

 Göl çevresindeki mevcut 7,5 km’lik yol yürüyüş yolu ve çek-çek (tren) yolu olarak düzenlenecektir. 3 km’lik yol idaremiz tarafından tamamlanmıştır. 4,5 km’lik kısım için İl Özel İdaresi ihale yapmış 1,5 km’lik kısmı 2010 yılında tamamlamıştır. 2011 yılının 4. ayında mahkeme kararı ile sözleşme fesh edilmiştir. Kalan kısım mevcut ihale çerçevesinde Bakanlığımızdan gönderilen ödenek ile il Özel İdaresi tarafından tamamlanmıştır. (1.239.000,00 TL)

 

B-MANZARA SEYİR NOKTALARI

 Sahanın geniş perspektiflerden izlenmesine olanak verecek 3 adet manzara seyir noktası düzenlenecektir. Bunlar;

 

1.Ballıca Tepe

 2.Mudurnu Yolu

 3.Sarıyer Yayla Yolu

 

C-AÇIK SAHA SPOR ALANI

 Gölün batısında örencik yaylasının güneyindeki düzlük alana spor tesisleri yapılacaktır. Projeleri tamamlanmış olup Bakanlıkça ve Bayındırlıkça onaylanmıştır. İki adet olimpik standartlarda futbol sahası ve sosyal tesisler yapılacaktır.

 

3.KONTROLLÜ KULLANIM ALANI

 Bu alan içinde, Samat, Örencik, Sarıyer ve Pelitözü yayla yerleşim alanları, mevcut konaklama tesisleri ile giriş-çıkış kontrol noktaları ve otoparklar, idare-ziyaretçi ve tanıtım merkezi, tanıtım birimi, günübirlik kullanım alanları, çadırlı kamp alanları ve geleneksel ürün satış noktaları yer almaktadır.

 

A-GİRİŞ KONTROL NOKTALARI VE OTOPARKLAR

 Araç giriş ve çıkışlarını kontrol etmek maksadıyla Bolu girişinde 1 adet giriş kontrol binası ve otopark mevcuttur. Mudurnu girişi ve Taşkesti girişine de birer adet uygun kapasitede otopark ve giriş kontrol binası yapılacaktır.

 

B-ZİYARETÇİ TANITIM MERKEZİ

 Abant Tabiat Parkının Bolu girişi,otoparkın yanına iki katlı 300 m2’lik ziyaretçi tanıtım binası yapılacaktır. Kıyı kenar çizgisi onayına takıldığından 2008 yılına kadar yapılamamıştır. 2009 yılında İl Özel İdaresi ile yapılan sözleşmede ziyaretçi tanıtım merkezinin İl Özel İdaresi tarafından yapılması öngörülmüş, yatırımlar tamamlanmadan 2011 yılında sözleşme fesh edilmiştir.

 

C-GÜNÜBİRLİK KULLANIM ALANLARI

 Abant Gölü çevresinde 4 adet günübirlik kullanım ve piknik alanı bulunmaktadır. Bu alanların her birisi için peyzaj ve çevre düzenleme planları yaptırılacaktır. Bu alanlarda piknik üniteleri, yağmur barınakları, kamelyalar, çocuk oyun alanları, tuvaletler, çeşmeler, at binme parkuru, yürüyüş yolları ve iskeleler bulunmaktadır.

 

D-ÇADIRLI KAMP ALANLARI

 Abant Gölünün doğusunda samat yaylası yakınında bir adet çadırlı kamp alanı tesis edilmiştir. (330 çadır/gün kapasiteli ) Bu alanda iki adet sıhhi tesis kompleksi(yemekhane, bulaşıkhane, çamaşırhane, banyo ve tuvalet) inşa edilmiştir.

 

E-GELENEKSEL ÜRÜN SATIŞ NOKTALARI

 Tabiat Parkında Abant Gölünün kuzeyinde bir adet geleneksel ürün satış ünitesi bulunmakta olup, iki adet daha yapılması planda yer almaktadır. Bunlar biri açık saha spor alanı yanında, diğeri ise samat yaylası girişindedir.

 

F-KONAKLAMA TESİSLERİ

 Mevcut 4 adet konaklama tesisi dışında yeni bir konaklama tesisinin yapılmaması öngörülmüştür. Ancak 01/03/2007 tarihinde yapılan revizyon ile; ‘’Mevcut tesislerde yatak kapasitesi artırılmadan günün koşullarına uygun, koruma kullanma dengesini bozmayacak şekilde restorasyon ve tadilat yapılabilir.

Mevcut beton zeminli alanlar üzerinde, tabiat parkının ekolojik dengesini olumsuz etkilemeyeceği raporlarla ortaya konulan sportif ve kongre turizmine yönelik tesisler Genel Müdürlüğün izni ve onayı alınarak yaptırılabileceği’’ hükmü getirilmiştir.

 

G-YAYLALAR

 Abant Gölü Tabiat Parkında yer alan Sarıyer, Pelitözü, Örencik ve Samat yaylalarında geleneksel yaylacılık faaliyetlerinin devam etmesi, ziyaretçilerin yayla kültürünü tanıması ve yaylalardaki yapılaşma problemini çözmek amacıyla;

 

1- Yayla evlerinin geleneksel tip mimari projeleri çıkartılmıştır.

 2- Halihazır harita ve mevzi imar planları yapılmıştır.

 3- Jeolojik zemin etüdleri yapılmıştır.

 4- Yaylaların imar planı İl Genel Meclisinde onaylanmıştır.

 

H-FESTİVAL ALANI

 Yayla festivalleri, folklorik özel günler ve şenliklerin düzenlenebilmesi amacıyla Örencik Yaylası güneydoğusunda 1 adet festival alanının düzenlenmesi öngörülmüştür. Festivalin kapasitesi ve amacına uygun proje alımları yapılarak ileriki yıllarda tesis edilecektir.

 

 Nasıl Gidilir ?

 

Parkımız; Batı Karadeniz Bölgesinde Bolu ili merkez ilçesi sınırları içerisindedir.

Tabiat Parkına Ankara-İstanbul E-5 Devlet karayolunun 203.km’sinden Ömerler Madensuyu sapağından ayrılan 22 km’lik yol ile ulaşılmaktadır. Park, Bolu'ya 33 km Ankara'ya 225 km, İstanbul'a 258 km uzaklıktadır.


 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com